Pierwsza Komunia Święta


Spotkania dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej oraz ich rodziców odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 1200.

Eucharystia (gr. eucharistía – dziękczynienie) określana także jako Komunia (łac. communio – wspólnota) jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Obrzęd wywodzi się od dziękczynienia złożonego Bogu Ojcu przez Jezusa podczas swej ostatniej Paschy zwanej Ostatnią Wieczerzą, a do liturgii chrześcijańskiej wszedł jako forma uczty sakralnej upamiętniającej Nowe Przymierze, wspólnotę Boga ze swym ludem.

Poprzez konsekrację chleba i wina jako Ciała i Krwi Chrystusa, spożywanie ich jest symbolem uczestnictwa w Jego drodze ku zbawieniu ludzkości – męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

Dzieci można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa (kan. 913 §1).

Przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego ks. Proboszcza.

Pierwszej Komunii świętej udziela się dzieciom z klasy trzeciej.

Wymagane dokumenty do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej
  1. świadectwo chrztu świętego